Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti

Yhdistyksen säännöt

 

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa ravintola Casa Miassa, Turussa 25.1.1995 ja korjattu
ylimääräisessä yleiskokouksessa ravintola Proffassa 22.3.1997. Yhdistys haetaan merkittäväksi yhdistysrekisteriin.

 

Nimi ja kotipaikka

 

1.§ Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ja kotipaikka Turku. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään epävirallista nimeä The Science Fiction Culture Cabinet at the University of Turku (Finland).

 

Tarkoitus ja toiminnot

 

2.§ Yhdistyksen tarkoitus on parantaa science fiction -kulttuurin tuntemusta ensisijaisesti Turun yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa sekä luoda yhteyksiä jäsentensä ja muiden science fictionin harrastajien välille niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

 

3.§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen luentoja, seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä muita vastaavanlaisia tapahtumia, mahdollisesti yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa. Yhdistys voi niin ikään toimia pienkustanteiden julkaisukanavana.

 

4.§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja lisäksi harjoittaa pienimuotoista kahvila- ja kirpputoritoimintaa sekä järjestää maksullisia kulttuuri- ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi kuulua jäsenenä koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

 

Jäsenet

 

5.§ Yhdistyksessä voi olla henkilö- ja yhteisöjäseniä. Henkilöjäseneksi voidaan ottaa yksityinen, yhdistyksen
toiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva, oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsen nimeää itselleen yhteyshenkilön. Yhdistyksen jäsenistöstä enemmistön on kuuluttava Turun yliopiston ylioppilaskuntaan.

 

6.§ Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemuksen perusteella. Hallitus voi evätä jäsenhakemuksen.

 

7.§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan eroilmoituksen antovuoden päätyttyä.Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut yhdistyksen kokouksen kyseiselle vuodelle säätämää jäsenmaksua ko. vuoden toukokuun loppuun mennessä.

 

8.§ Mikäli yhdistyksen kokous määrää tietylle kalenterivuodelle jäsenmaksun, jäsenen on se suoritettava määräajan loppuun mennessä. Yhdistyksen hallituksen jäsenten katsotaan korvaavan jäsenmaksun työpanoksellaan.

 

9.§ Yhdistyksen kokous voi 5/6 äänten enemmistöllä kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat erityisen
arvokkaalla tavalla tukeneet yhdistyksen pyrkimyksiä. Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet, mutta ei jäsenmaksun
suoritusvelvollisuutta.

 

10.§ Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta eiäänioikeutta. Kannatusjäsenet hyväksyy hallitus, ja jäsenmaksun päättää yhdistyksen vuosikokous.

 

Yhdistyksen kokoukset

 

11.§ Kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisöjäsenen siihen valtuuttama edustaja.

 

12.§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään yksi viikko ennen kokousta. Kokouksesta on
ilmoitettava joko jossain yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä lehdessä tai kirjeitse kaikille jäsenille.

 

13.§ Yhdistyksen syyskokous pidetään loka - joulukuussa. Kokous käsittelee seuraavat asiat:


1. Käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toiminta suunnitelmaksi ja talousarvioksi.
2. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä 2 - 4 muuta jäsentä
seuraavalle vuodelle.
4. Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja ja tälle varamies seuraavalle vuodelle.
5. Valitaan yhdistykselle yhteyshenkilöt niihin yhdistyksiin, joissa yhdistys on jäsenenä.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

14.§ Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana, toukokuun loppuun mennessä.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

15.§ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

16.§ Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä tai yhdistyslaista
muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Suhteellista
vaalitapaa on käytettävä, jos valittavana on useita henkilöitä. Suhteellinen vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttämättä
siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken. Ensimmäinen ehdokas saa yhden äänen, toisena oleva puoli ääntä, kolmantena oleva 1/3 ääntä jne., ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänten mukaisessa järjestyksessä. Suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Tasatulos vaaleissa ratkaistaan arvalla.

 

Hallitus

 

17.§ Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus.

 

18.§ Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan myös yhdistyksen varapuheenjohtajaksi, ja sihteerin, joka toimii myös yhdistyksen sihteerinä.

 

19.§ Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja tai molempien ollessa estyneinä hallituksen iältään vanhin jäsen vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta.

 

20.§ Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja tämä mukaan lukien yli puolet
hallituksen jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen.Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajanääni.

 

21.§ Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, hoitaa yhdistyksen talous, kutsua
koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä esille tulevat asiat ja valvoa päätösten toimeenpanoa, laatia
yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

 

22.§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet tai taloudenhoitaja tai hallituksen erityisesti määräämä
henkilö, kukin erikseen.

 

Tili- ja toimikausi

 

23.§ Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

24.§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

25.§ Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on
toimitettava yhdistyksen tilintarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten vähintään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

26.§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Asia on mainittava erikseen kokouskutsussa. Muutos hyväksytään, mikäli molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä on sen puolesta. Muutos voidaan hyväksyä yhdessä kokouksessa 3/4 ääntenenemmistöllä, mikäli se on ensin julistettu kiireelliseksi 5/6 ääntenenemmistöllä.

 

27.§ Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee tehdä samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti Turun yliopiston ylioppilaskunnalle tai jollekin julkisoikeudelliselle yhteisölle, jonka tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä. Muun omaisuuden viimeinen kokous määrää käytettäväksi tarkoitukseen, joka edistää yhdistyksen aatteellisia päämääriä.

 

28.§ Mikäli yhdistys lakkautetaan, sen varat ja muu omaisuus luovutetaan Turun kaupunginkirjastolle.